อบรมเกษตรกร กิจกรรม ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ ศพก.อำเภอหนองสองห้อง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรมเกษตรกร กิจกรรม ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ปี 2560

 

 

2 สิงหาคม 60 10:55:32