นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ

วันที่ 26 มิ.ย. 2560 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 15000 ก้อน ซาแลน 10 ชุด พลาสติกใส 10 ชุด พลาสติกดำ จำนวน 10 ชุด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 กลุ่มๆละ 200 ราย 

29 มิถุนายน 60 14:31:42