สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมระบบโรงเรียนเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   จัดอบรมระบบโรงเรียนเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ปี 2560

ประเด็น การผลิตข้าวคุณภาพดี กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองหห้อง จำกัด เกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 200 ราย  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด ม.5 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 มิย 2560 

 

 

29 มิถุนายน 60 14:58:06