เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมฯ กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  

จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

 

นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้องเป็นประธานเปิดงาน

และเยี่ยมชม ฐานเรียนรู้ในโครงการฯ

      

 

12 มีนาคม 59 16:50:50