สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ระยะที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ระยะที่ 2

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ โรงเรียนบ้านศุภชัย ตำบลคึมชาด อำเเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ยุวเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน

 

 

 

 

 

 

      

 

29 มิถุนายน 60 14:57:34