นายสุพิน สุระหิต น.ส.ขนิษฐา ชาลีเปี่ยม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อ

นายสุพิน สุระหิต น.ส.ขนิษฐา ชาลีเปี่ยม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวสช.เกษตรอินทรีย์ตะกั่วป่าและกลุ่ม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง รวม 8 คน ร่วมศึกษาดูงานข้าวอินทรีย์ครบวงจร ที่จังหวัดยโสธรและร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย. 2560

29 มิถุนายน 60 14:58:32