สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรม ศูนย์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 3

นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง กล่าวเปิดการอบรม

 

    

นายสุพิณ สุระหิต วิทยากรดำเนินการอบรมในครั้งนี้

   

16 ธันวาคม 58 11:04:06