สนง.กอ.หนองสองห้อง อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน

   

26 พฤศจิกายน 58 11:41:10