เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5

นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

24 กันยายน 61 07:31:22