เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร

นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

 

24 กันยายน 61 07:27:26