เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ชุมชนสำโรง จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ  นายอุเทน จันทาศรี  นวส.ปฏิบัติการ และ น.ส. ธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับชุมชนสำโรง จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2  เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ เสนอคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวที 250 ราย ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 1  ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 07:20:40