เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วม "โครงการสัมนาผู้ดูเเลผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ (Account Officer : AO)​"

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ เข้าร่วม "โครงการสัมนาผู้ดูเเลผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ (Account Officer : AO)​" ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

 

 

26 กรกฎาคม 61 07:16:52