เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ชุมชนตะกั่วป่า จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ  นายอุเทน จันทาศรี  นวส.ปฏิบัติการ และ น.ส. ธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับชุมชนตะกั่วป่า จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2  เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ เสนอคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวที 250 ราย ณ ศาลาวัดสระยาง หมู่ 1  ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 07:14:13