เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โบราณสถานกู่บ้านเมย

โบราณสถานกู่บ้านเมย

 

 

           โบราณสถานกู่บ้านเมย เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ บ้านเมย ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน เล่มที่ ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๙ ง.วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ กู่บ้านเมยเป็นโบราณสถานที่ถูกค้นพบมานาน แล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ หน่วยศิลปากร ที่ ๗ ขอนแก่น ได้ทำการตรวจสอบพบชิ้นส่วนเสาหลืบประตู หินทรายมีตัวอักษรจารึก จำนวน ๑๕ บรรทัด ซึ่งเรียกว่า ศิลาจารึกบ้านเมย*

 

           โบราณสถานกู่บ้านเมย เป็นซากอาคารที่สร้างด้วยศิลาแลงก้อนใหญ่ และบริเวณรอบนอกบน พื้นดินพบชิ้นส่วนวัสดุที่ใช้สร้างโบราณสถานจำนวนเล็กน้อยตกอยู่บนพื้นดิน ถัดจากฐานโบราณสถาน ออกห่างมาประมาณ ๓๐.๐๐ เมตรเศษ ทางด้านทิศตะวันออกจรดทิศใต้มีลำห้วยสาธารณะไหลผ่าน และมีการสร้างสะพานคอนกรีตพื้นไม้ซึ่งเป็นทางเดินเข้าถึงพื้นที่ภายหลังจากจอดรถแล้ว ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่นได้จัดสรรงบประมาณว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดปุราณรักษ์ ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนากู่บ้านเมย ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แรงงานราษฎรภายในหมู่บ้านเมยทำการขุดและได้พบศิลปกรรมอันล้ำค่า กว่า ๒๕ ชิ้น มีอายุ ราว ๑,๐๐๐ ปี ได้แก่

 

ทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๓ เศียร กว้าง ๘๘ ซม.ยาว ๑.๗

๑ เมตร หนา ๒๖ ซม. ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์
๒. ชิ้นส่วนยอดปราสาทจำลอง สูงประมาณ ๑ เมตร มีสภาพสมบูรณ์
๓. แท่นศิวลึงค์ สภาพสมบูรณ์
๔. ศิลาจารึก (หลักเก่า)
๕. รอยเท้าสิงห์คู่จำนวน ๓ ข้าง
๖. เสากรอบประตู (J ๑๐-๒/๕) ซึ่งมีรอยจารึกภาษาขอมอยู่บนกรอบประตูด้วย
๗.ปราสาทจำลอง (H๔-๓/๑)
๘. เท้าสิงห์ (L๙-๔/๓)
๙. ชิ้นส่วนเรือนธาตุปราสาทจำลอง
๑๐.ชิ้นส่วนหินทรายมีการโกลน
๑๑. ศิลาจารึก (หลักใหม่)
๑๒. ปราสาทจำลอง (L๕-๒/๑)
๑๓. เสากรอบประตู (K๑๐-๓/๒)
๑๔. เสาประดับกรอบประตู สลักรูปพระยมทรงควายและโยคีในแท่งเดียวกัน
๑๕. ชิ้นส่วนฐานปราสาทจำลอง (I๔-๓/๑)
๑๖. เสาประดับกรอบประตู (K๑๐-๒/๕)
๑๗. แท่นฤกษ์ (M๙-๒/๑)
๑๘. ปราสาทจำลอง (L๘-๔/๑)
๑๙. เท้าสิงห์ (L๙-๔/๒)
๒๐. เท้าสิงห์ (L๙๔/๑)
๒๑. ชิ้นส่วนปราสาทจำลอง (L๙-๔/๖)
๒๒. ชิ้นส่วนหินทราย (P๘-๔/๑)
๒๓. ชิ้นส่วนหินทรายรูปสี่เหลี่ยม (Q๑-๑/๑)
๒๔. ชิ้นส่วนเสาประดับประตู(Q๑๙-๑/๑)
๒๕. ชิ้นส่วนเสาประดับประตู (Q๒๐-๑/๑X)
๒๖. ขาสิงห์ (L๙-๔/๕)

           เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงทำการส่งมอบ โบราณวัตถุ ให้สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น ฝากเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวที่พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว

 

26 ตุลาคม 58 19:55:21