เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2 เวทีสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ หมู่ 10 บ้านชาด ต.โนนธาตุ  อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 

10 เมษายน 61 15:29:53