เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-16.00 น

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2 ภายในกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนได้แก่วิเคราะห์แนวทางและปัญหาความต้องการจากเวทีที่ 1 สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย  รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม รู้กลไกการบริหารราชการ ณ หมู่ 2 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 

10 เมษายน 61 14:48:37