เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวอินทรีย์

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand)  และระบบควบคุมภายใน  (ICS) ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2561  ที่ ม. 1 บ้านตะกั่วป่า ต. ตะกั่วป่า อ. หนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

 

13 มีนาคม 61 15:19:06