เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเจ้าหน้าที่อารักขาพืช

วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกนิษฐา  ชาลีเปรี่ยม เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ณ โรงแรม กรีนรีสอร์ท ขอนแก่น

28 กุมภาพันธ์ 61 03:17:50