เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี ๒๕๖๑ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 180 ราย 

 

28 กุมภาพันธ์ 61 02:48:54