เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 23 ม.ค. 2561 นายประคอง  แสนประกอบ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ที่โรงเรียนศุภชัย ตำบลคึมชาด

29 มกราคม 61 15:43:14