เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี

วันที่ 23 ม.ค. 2561 นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม พร้อมด้วยเกษตรกรแกนนำ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำ  20 คน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

29 มกราคม 61 15:39:03