เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียง อบต.หนองสองห้อง

วันที่ 22 ม.ค. 61 เป็นวิทยากร อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะผู้บริหารและผู้นำหมู่บ้าน อบต.หนองสองห้อง

29 มกราคม 61 15:29:12