เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลอำเภอ

คำขวัญอำเภอหนองสองห้อง

 


หนองสองห้องคู่เมือง ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนป่าโนนชาด

 

 

 

        หนองสองห้อง  ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2506 ในสมัยจอม พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัด 96 กิโลเมตร มีพื้นที่ 514 ตารางกิโลเมตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์นกที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น

 

        อำเภอหนองสองห้อง   เป็นพื้นที่ที่ได้ดำเนินโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีหมู่บ้านในโครงการ 5 หมู่บ้าน

 


 

ข้อมูลทั่วไปอำเภอหนองสองห้อง

 

สภาพพื้นที่  :  อำเภอหนองสองห้องมีเนื้อที่ 319,743.75 ไร่ 

 

พื้นที่เป็นที่ราบ ที่ดอนสลับกับทุ่งนา มีอาณาเขตดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดกับ อ. เปือย น้อย อ.บ้านไผ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 
ทิศใต้ ติดกับ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา และ อ.บ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.พล จ.ขอนแก่น

 

14 มีนาคม 61 14:26:22