เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 

 


นายประคอง แสนประกอบ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

เกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

 

 

นายมานิต ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหันโจด/โนนธาตุ

 

นายบัญญัติ บุตรจ้อม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคึมชาด/ดอนดู่

นายสุพิน สุระหิต
เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหนองเม็ก/ตะกั่วป่า

 

 

 

นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองสองห้อง/วังหิน

นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไผ่ล้อม/ดงเค็ง

นายชัยณรงค์ ศรีอรห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาวกนิษฐา ชาลีเปี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
รับผิดชอบตำบลสำโรง/ดอนดั่ง

นางสาวเรณุกา จะมีพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายมานิตย์ ทีหัวช้าง
คนงาน

30 เมษายน 60 21:22:24