เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ชุมชนสำโรง จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ นายอุเทน จันทาศรี นวส.ปฏิบัติการ และ น.ส. ธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบัต...

เข้าร่วม "โครงการสัมนาผู้ดูเเลผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ (Account Officer : AO)​"

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ เข้าร่วม "โครงการสัมนาผู้ดูเเลผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ (Account Officer : AO)​" ...

ชุมชนตะกั่วป่า จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ นายอุเทน จันทาศรี นวส.ปฏิบัติการ และ น.ส. ธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิ...

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉล...

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เเละเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู...

ชุมชนหนองสองห้อง 2 ร่วมจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ นายอุเทน จันทาศรี นวส.ปฏิบัติการ และ น.ส. ธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบั...

ชุมชนหนองไผ่ล้อม ร่วมจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ และนางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับชุมชนหนองไผ่ล้อม ร่วมจ...

ชุมชนโนนธาตุ ร่วมจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ และนางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับชุมชนโนนธาตุ ร่วมจัดเว...

ชุมชนหันโจด ร่วมจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ นายอุเทน จันทาศรี นวส.ปฏิบัติการ และ น.ส. ธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบ...

ชุมชนหนองสองห้อง 1 ร่วมจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ นายอุเทน จันทาศรี นวส.ปฏิบัติการ และ น.ส. ธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ป...