เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการป

วันที่ 25 ส.ค.2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ป...

นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.กนิษฐา ชาลีเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ

วันที่ 24 ส.ค.2560 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.กนิษฐา ชาลีเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรเกษตรหลักสูตรแป...

นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเ

วันที่ 16 ส.ค.2560 นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (พายุเซิน...

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ

วันที่ 23 ส.ค. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น หลักสูตรการผลิตข้...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตร

วันที่ 21 ส.ค.2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยื...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางนิศานาถ ปัดทุม นักวิชาการ...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 14 ชุมชน 15 โครงการ งบประมาณ 35,000,000 บาท ในวันที่ 27 ก...

อบรมเกษตรกร กิจกรรม ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ ศพก.อำเภอหนองสองห้อง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรมเกษตรกร กิจกรรม ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวโครงกา...

นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่วป่าและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย...

นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ

วันที่ 26 มิ.ย. 2560นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 ได้แก่ ก้อนเชื...