เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมวางแผนวานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนวานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง อ.หนองสอง...

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2562 โดยมอบต้นหม...

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเก

นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวจุฑาทิพย์ วันติ นักวิชากา...

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด(ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง และนายนิติพงศ์ ประภาการ นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดก...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ( ก.ช.ภ.อ.)

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ...

ประชุมวางแผนวานประจำสัปดาห์

วันอังคาร 10 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนวานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง อ.หนองสอ...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ได้รับสนุนกระดาษ A4 จากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 ตำบล

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ได้รับสนุนกระดาษ A4 จากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 ตำบล ที่มอบให้เพื่อเตรียมข้อม...

ประชุมวางแผนงานเรื่องดำเนินการภัยฝนทิ้งช่วง

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนงานเรื่องดำเนินการภัยฝนทิ้งช่วง ณ สำนักงานเกษตรอำเภ...

ประชุมชี้เเจง แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อ.หนองสองห้อง ทั้ง 137 หมู่บ้าน เรื่อง การยื่นจำนง

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ประชุมชี้เเจง แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อ.หนองสองห้อง ทั้ง 137 หมู่บ้า...

ประชุมวางแผนวานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนวานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง อ.หนอง...