ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตะกั่วป่า

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหน...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสำโรง

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดอนดั่ง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมด้วย นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนโนนธาตุ

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำน...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนหนองเม็ก 2

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวธัญลักษณ์ ...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนหนองสองห้อง 2

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธัญลักษณ์ ...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนหนองเม็ก 1

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธัญลักษณ์ ธ...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนวังหิน

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเส...

เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร ณ ศพก. ไม้ดอกไม้ประดับ ต.สานตม อ.ภูเรือ

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่...

ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที...