เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลการเลี้ยงจิ้งหรีด

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.000 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ เรือนจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ &a

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมานิต ชุามนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาพัฒนา...

ติดตามเกษตรกรโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวธัญญลักษณ์ พลีพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

ติดตามวิสาหกิจชุมชนอัดเม็ดปุ๋ย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ พลีพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโคร...

ติดตามโครงการตู้เย็นข้างบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายนางสาวธัญลักษณ์ พลีพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายนางสาวปิยะรัตน์ วงษ์ชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบั...

ตรวจติดตามเกษตรกรโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวปิยะรัตน์ วงษ์ชาลี นักวิชาการส้งเสริมการเกษตรปฏิ...

ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ออกติดตามความก้าวห...

ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ดำเนินการจัดประช...

ตรวจติดตามเกษตรกรโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวธัญญลักษณ์ พลีพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญก...