เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจรับวัสดุในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

วันศุกร์ที่16 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ได้ตรวจรับวัสดุในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ...

ประชุมอบรมการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้นวัตกรรม (โดรน) ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ตำบลหนองไผ่ล้อม

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมอบรมการลดต้นทุนก...

ประชุมสัมมนาแกนนำเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

วันที่ศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาแ...

จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นาง...

จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวอินทรีย์

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์...

อบรมเกษตรกรผู้นำ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมเกษตรกรผู้นำที่ ศพก. หนองสองห้อง...

อบรมงานประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับอบรมงานประชาสัมพันธ์ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแ...

อบรมเจ้าหน้าที่อารักขาพืช

วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกนิษฐา ชาลีเปรี่ยม เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ณ โรงแรม กรีนรีสอร์ท ขอนแก่น...

kigoff โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล kigoff โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอหนองสองห้อง ...