เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แหล่งท่องเที่ยว

โบราณสถานกู่บ้านเมย

โบราณสถานกู่บ้านเมย เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ บ้านเมย ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขต...

พระธาตุโนนย่าชี

เป็นสถานที่โบราณที่สวยงามมาก และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านโนนธาตุ มีขนาดเนื้อประมาณ 15 ไร่ตารางวาเซนติเมตร...

ภาพฝาผนังวัดสระบัวแก้ว บ้านวังคูณ

วัดสระบัวแก้วก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2460 และจัดสร้างพระอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. 2475 โดยพระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต จิตรกรรมที่ปรากฏทั้งภายนอกและภายใน...

พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ป่าโนนชาดและหนองละเลิงเค็ง

ตั้งอยู่ที่บ้านโนนชาดและบ้านละเลิง เค็ง มีพื้นที่ 1,117 ไร่ เป็นป่าชุมชนแบบดั้งเดิม สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เห็ด และสัตว์...