เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 
Nongsonghong District Agricultural Office 

ถนนไทยเจริญ 8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 

โทรศัพท์ / โทรสาร 043 491 136 

e-mail : kk_nongsonghong@doae.go.th

 

 

26 ตุลาคม 58 19:57:11