เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำเนียบเกษตรอำเภอ

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง


    

ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
๑. นายทะนิ  จุลลาย ๒๕๒๑ - ๒๕๒๓
๒. นายผดุง   แสงนาค ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔
๓. นายทะนิ  จุลลาย ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕
๔. นายประทวน  ไชยโสต ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘
๕. นายฉลาด  จันทร์ปิตุ ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐
๖. นายวุฒิศักดิ์  พลพินิจ ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑
๗. นายอุดม  บุญสร้าง ๒๕๓๑ - ๒๕๓๕
๘. นายบัณฑิต  โตชัยภูมิ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘
๙. นายสมาธิ  เหง้าบุญมา ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒
๑๐. นายอุดม  บุญสร้าง ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔
๑๑. นายวิเชียร  วันสูงเนิน  ๒๕๔๔ -  ๒๕๔๗
๑๒. นายบุญมี  แท่นงาม ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑
๑๓. นายสายันต์  เค้าแคน ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖
๑๔.นายเจริญ จตุรบูรณ์ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
๑๕.นายประคอง แสนประกอบ                      ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 

 

2 มีนาคม 59 23:12:06