เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำเนียบเกษตรอำเภอ

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

ชื่อ - สกุล

ปี พ.ศ.

๑. นายทะนิ  จุลลาย

๒๕๒๑ - ๒๕๒๓

๒. นายผดุง   แสงนาค

๒๕๒๓ - ๒๕๒๔

๓. นายทะนิ  จุลลาย

๒๕๒๔ - ๒๕๒๕

๔. นายประทวน  ไชยโสต

๒๕๒๕ - ๒๕๒๘

๕. นายฉลาด  จันทร์ปิตุ

๒๕๒๘ - ๒๕๓๐

๖. นายวุฒิศักดิ์  พลพินิจ

๒๕๓๐ - ๒๕๓๑

๗. นายอุดม  บุญสร้าง

๒๕๓๑ - ๒๕๓๕

๘. นายบัณฑิต  โตชัยภูมิ

๒๕๓๕ - ๒๕๓๘

๙. นายสมาธิ  เหง้าบุญมา

๒๕๓๘ - ๒๕๔๒

๑๐. นายอุดม  บุญสร้าง

๒๕๔๒ - ๒๕๔๔

๑๑. นายวิเชียร  วันสูงเนิน

 ๒๕๔๔ -  ๒๕๔๗

๑๒. นายบุญมี  แท่นงาม

๒๕๔๗ - ๒๕๕๑

๑๓. นายสายันต์  เค้าแคน

๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

๑๔. นายเจริญ จตุรบูรณ์

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

๑๕. นายประคอง แสนประกอบ                     

๒๕๕๙ – ๒๔๖๑ 

๑๖. นายกำจัด ศรเสนา

๒๕๖๒ - ปัจจุบัน 

 

    

 

9 ธันวาคม 62 15:17:39