:::หนองสองห้องคู่เมือง ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนป่าโนนชาด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
   
   
   
 
 
 
 
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>

สายตรงเกษตรอำเภอ

นายเจริญ จตุรบูรณ์

เกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ถนนไทยเจริญ 8 ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4349-1136 E-mail : kk_nongsonghong @doae.go.th