:::หนองสองห้องคู่เมือง ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนป่าโนนชาด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
   
   
   
 
 
 
 
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>

 

     หนองสองห้อง ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2506 ในสมัยจอม พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัด 96 กิโลเมตร มีพื้นที่ 514 ตารางกิโลเมตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์นกที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น

     อำเภอหนองสองห้อง เป็นพื้นที่ที่ได้ดำเนินโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีหมู่บ้านในโครงการ 5 หมู่บ้านสายตรงเกษตรอำเภอ

นายเจริญ จตุรบูรณ์

เกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>
<<< คลิก >>>

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ถนนไทยเจริญ 8 ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4349-1136 E-mail : kk_nongsonghong @doae.go.th