<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์   เกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมเลี้ยงส่งนายธีระศักดิ์  บุตรธนู   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรการเกษตรชำนาญการ  ที่เดินทางไปรับตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา แล้วเดินทางไปส่ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก   ในวันที่  16-17  กันยายน  2557   รายละเอียด (16-9-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์   เกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมงานกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ  ณ บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลดงเค็ง  ในวันที่  11  กันยายน  2557   รายละเอียด (11-9-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์   เกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดแก่นักเรียนและแม่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ   โดยอบรมการทำแหนมเห็ดและเห็ดสวรรค์  ในวันที่  27   สิงหาคม   2557   ณ  ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์  30  ปี  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   รายละเอียด (27-8-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์   เกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  และศึกษาดูงาน ณ   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังทอง   ตำบลวังหิน  เกษตรกรเจ้าของแปลงนายคำมา   เทศชารี  ในวันที่   25  สิงหาคม   2557   รายละเอียด (25-8-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์   เกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จัดอบรมนักเรียนในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น  ปี  2557   ในวันที่ 23-24 สิงหาคม  2557   ณ   ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์  30  ปี  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง รายละเอียด (23-8-57)
<<< รายละเอียด >>นายบัญญัติ    บุตรจ้อม    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12   สิงหา   มหาราชินี    ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง   ในวันที่  14  สิงหาคม   2557 รายละเอียด (14-8-57)
<<< รายละเอียด >>นายบัญญัติ    บุตรจ้อม    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  ศึกษาดูงานพร้อมทั้งติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น  ปี  2557 ณ  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด   ตำบลดอนดู่   ในวันที่  7 สิงหาคม   2557 รายละเอียด (7-8-57)
<<< รายละเอียด >>นายบัญญัติ    บุตรจ้อม    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   นำคณะอกม.จากอำเภอหนองสองห้องร่วมงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา  ณ  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  ในวันที่  5 สิงหาคม   2557 รายละเอียด (5-8-57)
หหหน้า 1 2 3 4