<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย  รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  กล่าวเปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น  ปี  2557  ณ  ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์  30  ปี  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (19-3-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย  รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น   จัดประชุมอกม.ตำบล เพื่อวางแนวทางการพัฒนาอกม.ระดับหมู่บ้านร่วมกัน  ในวันที่  17  มีนาคม  2557   ณ   สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง รายละเอียด (17-3-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย  รักษาราชการในตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณสำนักงานเกษตรอำเภอหองสองห้อง ในวันที่  11 มีนาคม  2557 รายละเอียด (11-3-57)
<<< รายละเอียด >>นางสาวนภาภรณ์  คุณธะรักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอประจำปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  และหาแนวทางการดำเนินงานกลุ่ม   ในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์  ๓๐  ปี  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  รายละเอียด (27-2-57)
<<< รายละเอียด >>นายบัญญัติ   บุตรจ้อม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ในวันที่  ๒๔-๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร้อยเอ็ด  อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียด (26-2-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย  รักษาราชการในตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  บ้านหนองพลวง  หมู่ที่  3   ตำบลดงเค็ง  ในวันที่  10 กุมภาพันธ์  2557 รายละเอียด (10-2-57)
<<< รายละเอียด >>นายธีระศักดิ์   บุตรธนู  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงสำนักงาน  กิจกรรม  5 ส.  ในวันที่  21  และ  22  มกราคม  2557   เพื่อให้สำนักงานเป็นสำนักงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมให้บริการเกษตรกร รายละเอียด (21-1-57)
<<< รายละเอียด >>นายบัญญัติ   บุตรจ้อม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ  นางสาวนภาภรณ์   คุณธะรักษ์   ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่นจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี  2557  ณ  บ้านหนองบัวลอง  ม.8  ตำบลดอนดู่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  17  มกราคม  2557  รายละเอียด (17-1-57)
หหหน้า 1 2 3 4