<<< รายละเอียด >>นายธีระศักดิ์  บุตธนู  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน  กิจกรรมข้าวเพิ่มเติม  ณ  ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ   ในวันที่  18    กรกฎาคม   2557   โดยมีนายสันต์   กัมปนาวราวรรณ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุเป็นประธานการเปิดการอบรม รายละเอียด (18-7-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย  รักษาราชการในตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  และ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  อบรมยุวเกษตรกรต้นแบบและกลุ่มบ่มเพาะ  ณ  ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์  30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  ในวันที่  16   กรกฎาคม  2557 รายละเอียด (16-7-57)
<<< รายละเอียด >>เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ให้การต้อนรับวิทยากรในการฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก   นางราตรี    ยศศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง    ในวันที่   8   กรกฎาคม   2557  ณ โรงเรียนบ้านศุภชัย รายละเอียด (8-7-57)
<<< รายละเอียด >>นายบัญญัติ    บุตรจ้อม    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคึมชาด และฝึกอบรมการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย    ในวันที่   4   กรกฎาคม   2557  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด รายละเอียด (3-7-57)
<<< รายละเอียด >>นายเจริญ   จตุรบูรณ์    เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย   รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น  เป็นหัวหน้าชุดในปฏิบัติการค้นหายาเสพติด   ผู้ค้า  และผู้เสพ   ในตำบลดอนดู่  จำนวน   3  หมู่บ้าน   ได้แก่  บ้านหนองแสง   บ้านโนนท่อน   และบ้านหัวหนองแวง  ในวันที่   2   กรกฎาคม   2557 รายละเอียด (2-7-57)
<<< รายละเอียด >>เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  เข้าร่วมงานโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป   ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานราชการจัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง   ตั้งแต่วันที่    27 -  30   มิถุนายน   2557   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล รายละเอียด (30-6-57)
<<< รายละเอียด >>นายบัญญัติ    บุตรจ้อม    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท  ของเยาวชนในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  จำนวน  100   คน   เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่  ตารอยพระราชดำริ  ณ   โรงเรียนบ้านศุภชัย    ตำบลคึมชาด   ในวันที่   20   มิถุนายน    2557 รายละเอียด (20-6-5
<<< รายละเอียด >>นายบัญญัติ    บุตรจ้อม    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายทำสารคดีโครงการพระราชดำริ  ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมเกียรติฯขอนแก่น  ณ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมผ้าสไบบ้านศุภชัย  ตำบลคึมชาด   และดูงานการทำไอศกรีมลูกหม่อน ณ  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด   ตำบลดอนดู่   ในวันที่   18   มิถุนายน    2557 รายละเอียด (18-6-57)
หหหน้า 1 2 3 4