เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจรับวัสดุในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

วันศุกร์ที่16 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองส...

ประชุมอบรมการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้นวัตกรรม (โดรน) ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ตำบลหนองไผ่ล้อม

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเก...

ประชุมสัมมนาแกนนำเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

วันที่ศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส...

จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ นายอุเทน จันทา...

จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวอินทรีย์

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏ...

อบรมเกษตรกรผู้นำ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมเกษตรกรผู้นำที่ ศพก. หนองสองห้อง...

อบรมงานประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับอบรมงานป...

more...

more...