เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง                                                        

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อำเภอหนองสองห้อง 2561ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมงาน Horti Asia 2018 งานฮอร์ติ เอเชีย

วันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคาม 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนว...

เข้าร่วมฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5

นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เ...

ฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร

นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมฝึกการฝ...

สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 18- วันพุธที่ 20 กันยายน 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวสชำนาญการ และนางบุษยมาศ ชุ่มนาเส...

สัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสานพลังเค...

more...

more...