เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก

วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม 2564 เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น...

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ...

นิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก...

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก...

สำรวจพื้นที่จัดงาน Field day

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มอ...

บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มอ...

ไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงดิน

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มอ...

ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พร...

Young Smart Farmer

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มอ...

๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น...

more...

more...

แหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

more...