เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่ม...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 14 ชุมช...

อบรมเกษตรกร กิจกรรม ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ ศพก.อำเภอหนองสองห้อง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรมเกษตรกร กิจกรรม...

นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุม...

นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ

วันที่ 26 มิ.ย. 2560นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒน...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมระบบโรงเรียนเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข

วันที่ 29 มิย 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมระบบโรงเรียนเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพแ...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ระยะที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร ...

นายสุพิน สุระหิต น.ส.ขนิษฐา ชาลีเปี่ยม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อ

วันที่ 26-27 มิ.ย. 2560 นายสุพิน สุระหิต น.ส.ขนิษฐา ชาลีเปี่ยม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเก...

more...

more...