เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง                                                        

 

 

 

 

 

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อำเภอหนองสองห้อง 2561ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมวางแผนวานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนวานประจ...

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิ...

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเก

นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นักวิชาการส่งเสริมกา...

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด(ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง และนายนิติพงศ์ ประภาการ นวส.ปฏิบั...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ( ก.ช.ภ.อ.)

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห...

more...

more...