ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                              

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตะกั่วป่า

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายอุเทน จันทาศรี นักวิชา...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสำโรง

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวธ...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดอนดั่ง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมด้วย นางสา...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนโนนธาตุ

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางบุษยมาศ ...

โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนหนองเม็ก 2

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอุเทน จันทาศรี นักวิชา...

more...

more...